Διαγνωστικά test πετρελαίου

Άμεση διάγνωση ιζημάτων, οξείδωσης και υγρασιών στις δεξαμενές των Η/Ζ.