Κατασκευή σκέπαστρου
μεταλλικού / πάνελ με θερμομόνωση των εξωτερικών δεξαμενών πετρελαίου