Επισκευή Η/Ζ
λόγω μηχανολογικής ή ηλεκτρολογικής βλάβης

Επιτόπιος χημικός καθαρισμός δικτύου καυσίμου

Εξαγωγή -Επισκευή -Επανατοποθέτηση αντλίας πετρελαίου
Εξαγωγή- Καθαρισμός με υπερήχους -Επανατοποθέτηση καυστήρων ( μπεκ)
Επισκευή ψυγείων
Αποκατάσταση διαρροών
Και ό,τι άλλο απαιτείται για την ομαλή λειτουργία