Συμβόλαια Συντήρησης
&
Tεχνικής υποστήριξης Η/Ζ

Ετήσιο Συμβόλαιο

Η εταιρεία αναλαμβάνει την παροχή τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του Η/Ζ.
Παρέχεται 24ωρη τηλεφωνική υποστήριξη.
Στα συμβόλαια παρέχεται σε κλήση αποκατάστασης βλάβης ανταπόκριση εντός το πολύ 2 ωρών, εντός Αττικής.